พันธกิจและวิสัยทัศน์

 
MISSION  (พันธกิจองค์กร)
 
สร้างบริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับระดับประเทศ
บูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
พัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างองค์กรแห่งความสุข
 

VISION (วิสัยทัศน์องค์กร)
 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ได้มาตรฐานระดับประเทศ
เป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อม ประชาชนสุขภาพดี บุคลากรมีความสุข
 
 
CORE VALUE (ค่านิยมองค์กร)
 
สร้างสรรค์สิ่งใหม่
บริการด้วยหัวใจ
มุ่งเน้นความปลอดภัย 
ด้วยการทำงานเป็นทีม
 
 

 

Powered by MakeWebEasy.com