รายชื่อบุคลากรทางการแพทย์และการพยาบาล


กลุ่มงานการพยาบาล
image
นางสาวกุลนันทน์ สายบุตร
พยาบาลวิชาชีพ
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
image
นางอัจฉราพรรณ บุตรพรม
พยาบาลวิชาชีพ
หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
image
นางสาวเพ็ญพรรณ แววศรี
พยาบาลวิชาชีพ
หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
image
นางสาวสลินนา ป้องวิเศษ
พยาบาลวิชาชีพ
หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยใน
image
นางสาวสุปรียา นิธิพานิช
พยาบาลวิชาชีพ
หัวหน้างานเวชกรรมสังคม
image
นางสุวคนธ์ ทรัพย์สกุล
พยาบาลวิชาชีพ
image
นางสาวณัฐจิรา ภูมิพันธ์
พยาบาลวิชาชีพ
image
นางสาวสุภางค์ แสวงรักษ์
พยาบาลวิชาชีพ
image
นางสาวจุฬารัตน์ ประทุมวัน
พยาบาลวิชาชีพ
image
นางสาวชุดาภา มากดี
พยาบาลวิชาชีพ
image
นางสาวพุทธวรรณ อินตะนัย
พยาบาลวิชาชีพ
image
นางพิชญา หวังสวัสดิ์
พยาบาลวิชาชีพ
image
นางสาวสุดารัช ชัยศรี
พยาบาลวิชาชีพ
image
นางสาวสุกัญญา พันธ์บุปผา
พยาบาลวิชาชีพ
image
นางสาวกมลชนก สมรักษ์
พยาบาลวิชาชีพ
image
นางสาวนภาจรีย์ เผ่าพันธ์
พยาบาลวิชาชีพ
image
นางสาวลลิตา พิมพ์พัฒน์
ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล
image
นายสุริยา บุญผ่อง
ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล
image
นางสาวปิยนุช นันทบุตร
ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล
image
นางสาวจิรัชยา สู่บุญ
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
image
นายกฤตพจน์ ตู้จันทึก
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (พ.ข.ร.)
image
น.ส.จิตตวีร์ ภัทรวัชชิรวีร์
นักจิตวิทยา
กลุ่มงานทันตกรรม
image
ทพ.ญ.จีรภา ประพาศพงษ์
ทันตแพทย์
หัวหน้างานทันตกรรม

image
ทพ.พงศ์ชาญ จิรลักษณวงศ์
ทันตแพทย์
image
นางสาวชไมภรณ์ ทาระคุณ
ผู้ปฏิบัติ​งานทันตกรรม​
image
นายสมพงษ์​ คูณสวัสดิ์​
ผู้ปฏิบัติ​งานทันตกรรม​
image
นางสาวเมทินี ร่มเย็น
ผู้ปฏิบัติ​งานทันตกรรม​
ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์
image
นางสาวสุภาพร ช่างคำ
นักเทคนิคการแพทย์
หัวหน้าห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์
image
นางสาวกมลชนก งามดี
นักเทคนิคการแพทย์
image
นางสาวนิโลบล โคตา
นักเทคนิคการแพทย์
กลุ่มงานเภสัชกรรม
image
ภก.จักรกฤษ บุษพันธ์
เภสัชกร
หัวหน้างานเภสัชกรรมimage
ผศ.ดร.ภญ.ลติพร อุดมสุข
เภสัชกร
image
ภก.ภัทราพร เรืองกาญจนไพศาล
เภสัชกร
image
 ภก.ปิยสิทธิ์ ดำพะธิก
เภสัชกร
image
นางภัทรชรัญ ทุมมากรณ์
ผู้ช่วยเภสัชกร

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
image
นายสุวัฒน์ชัย เกษศิริ
นักกายภาพบำบัด
หัวหน้างานเวชกรรมฟื้นฟู
image
นางสาวสุรีพร กรุงทอง
นักกายภาพบำบัด
image
นายพเยาว์ สุกใส
ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
ศูนย์รังสีวิทยา
image
นางสาวสุพิศ ดวงกล้า
นักรังสีการแพทย์
หััวหน้างานบริการรังสีเทคนิค
image
นางสาวนิลลุบล เกณทวี
นักรังสีการแพทย์
เวชระเบียนและสิทธิบัตร
image
นางสาวภัทราภรณ์ ศรีเสนพิลา
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
image
นางสาวอรนิตย์ เข็มนาค
ผู้ปฎิบัติงานบริหาร
image
นางสาวจารุวรรณ เกษสิทธิ์
นักวิชาการเวชสถิติ
กลุ่มงานแม่บ้าน
image
Powered by MakeWebEasy.com